Objavljeno: 1. ožujka 2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJI SU OD OPĆEG INTERESA ZA OPĆINU MIKLEUŠ U 2023. GODINI

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15, 37/21), članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mikleuš (Službeni glasnik Općine Mikleuš broj 1/23) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Mikleuš za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Općinu Mikleuš (KLASA: 402-08/23-01/1, URBROJ: 2189-8-02-23-1, od 28. veljače 2023. godine), načelnik Općine Mikleuš, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJI SU OD OPĆEG INTERESA ZA OPĆINU MIKLEUŠ U 2023. GODINI

I.
Općina Mikleuš, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekta iz područja djelovanja, da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose sustavnom i održivom društvenom razvoju Općine Mikleuš.

II.
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 44.794,90 €.

Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu, po prioritetnom području aktivnosti, iznosi:

1. POTICANJE I AFIRMACIJA KULTURNOG AMATERIZMA
a) Glazbeno-scenske aktivnosti
b) Promocija vrijednosti, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine
c) Organizacija redovnih programa
d) Sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama
Najmanji iznos: 663,61 €
Najveći iznos: 6.636,14 €

2. POTREBE IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI I HUMANITARNE DJELATNOSTI, UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA TE DRUGA PODRUČJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO
a) Programi uključivanja djece i mladih na aktivno sudjelovanje u životu društvene zajednice
b) Programi udruga osoba s invaliditetom
c) Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata
d) Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode
e) Provođenje aktivnosti usmjerenih općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice
Najmanji iznos: 66,36 €
Najveći iznos: 1.991,79 €

3. PROMICANJE I POTICANJE NA BAVLJENJE AMATERSKIM SPORTOM
a) Organizacija provedbe programa u području sporta
b) Organizacija redovnih programa
c) Sudjelovanje na natjecanjima i manifestacijama
Najmanji iznos: 663,61 €
Najveći iznos: 12.608,67 €

III.
Pravo na podnošenje prijave imaju prijavitelji registrirani temeljem Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) i usklađeni sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22) uz uvjet da:

su upisani u odgovarajući Registar;
su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva;
su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora;
nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;
se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama;
djeluju na području Općine Mikleuš.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa/projekata u sklopu ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2023. godine. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je 30 dana, a završava 31. ožujka 2023. godine.

IV.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekata i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Općinu Mikleuš u 2023. godini.

V.
Prijave trebaju obvezno sadržavati:
1. Ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac opisa programa ili projekta (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Mikleuš, (www.mikleus.hr)
2. Ispunjen, ovjeren i potpisan obrazac proračuna programa ili projekta (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Mikleuš, (www.mikleus.hr)
3. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Mikleuš, (www.mikleus.hr)
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Mikleuš, (www.mikleus.hr)
5. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta, ako je primjenjivo (preuzima se na mrežnim stranicama Općine Mikleuš, (www.mikleus.hr)
6. Izvadak iz Registra udruga RH ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja) ili ispis elektronske stranice iz Registra udruga RH sa svim podacima udruge
7. Ispis elektronske stranice iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH
8. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema RH
9. Uvjerenje/potvrda nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom dostupni na mrežnim stranicama Općine Mikleuš (www.mikleus.hr).

Sve propisane obrasce potrebno je popuniti na računalu, isključivo na hrvatskom jeziku. Ukoliko prijavni obrazac sadrži nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom.

Cjelokupna prijavna dokumentacija dostavlja se u papirnatom ili u elektroničkom obliku.

Obrasci koji se dostavljaju u elektroničkom ili papirnatom obliku trebaju biti vlastoručno potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja, odnosno voditelja programa/projekta kada je to primjenjivo te ovjereni pečatom organizacije, odnosno vlastoručno potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje partnerske organizacije i ovjereni pečatom partnerske organizacije kada je to primjenjivo.

Ukoliko podnositelj prijave dostavlja dokumentaciju u elektroničkom obliku, dužan je na zahtjev davatelja financijskih sredstava dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

VI.
Prijave se mogu dostaviti:
1. poštom preporučeno ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA MIKLEUŠ
N.Š. Zrinskog 93
33517 MIKLEUŠ
Uz napomenu: “Prijava za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Općinu Mikleuš u 2023. godini“

2. putem elektronske pošte na adresu: opcina@mikleus.hr
Napomena: ukoliko se prijava dostavlja putem elektronske pošte potrebno je skenirati sve ispunjene, potpisane i ovjerene obrasce i potrebne potvrde; kao predmet elektronske pošte upisati: “Prijava za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Općinu Mikleuš u 2023. godini“

VII.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@mikleus.hr

Natječajna dokumentacija: