Icon

Strateški program razvoja Općine Mikleuš 2015.-2020.

Icon

Obrazac za komentare, primjedbe ili prijedloge

Icon

Strateški program razvoja Općine Mikleuš 2015.-2020.

Icon

Izvješće sa javne rasprave o II izmjenama i dopunama prostornog plana sa svim prilozima

Icon

Poslovnik općine Mikleuš

Icon

Statut općine Mikleuš

Icon

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mikleuš

Icon

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta_2014