Proračun za 2021. godinu

Icon
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2021.godinu
Icon
Isplata sredstava političkim strankama namijenjenih redovitom financiranju, 2021.g.
Icon
Popis korisnika sredstava za redovan rad, sponzorstava, donacija, pomoći i sufinanciranja Programa iz proračuna Općine Mikleuš, 2021.g
Icon
Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021.g.
Icon
Proračun općine Mikleuš za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024.g.
Icon
OBRAZLOŽENJE UZ PRORACUN OPĆINE MIKLEUŠ ZA 2022.G
Icon
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Mikleuš za 2022. godinu
Icon
Proračun Općine Mikleuš za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Icon
Prijedlog proračuna Općine Mikleuš za 2022.g. sa projekcijama za 2023. i 2024.g.
Icon
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mikleuš za 2021.g.

Obrazloženje uz Proračun

Prijedlogom, Proračun općine Mikleuš za 2021.godinu planiran je u iznosu: 4.740.083,00 kuna.
Prilikom izrade ovog Prijedloga Proračuna i projekcija Proračuna osnova je realizacija Proračuna Općine za u proteklih 10 mjeseci 2020.g..
Vezano uz izdatke za plaće zaposlenih nema izmjena u odnosu na do sada, izuzev povećanja 0,5% na osnovu minulog rada.
Naknade za izvršno i predstavničko tijelo, u bruto masi sredstava, planiraju se u manjem iznosu u odnosu na plan za 2020.g.
Sredstva za rad udruga planirana su u istom iznosu kao i za 2020.g., izuzev kod ŠRU „Klen“ Mikleuš, u iznosu: 10.000,00 kuna. U Prijedlogu proračuna su i sredstva za sufinanciranje rada DV, Područni odjel Mikleuš.
Također, za naredne tri godine, plan je nastaviti sufinanciranje dolaska specijalista u Dom zdravlja Slatina (urolog i oftalmolog), rada Hitne medicinske pomoći. Za 2021.g., u planu je sufinanciranje saniranja krovišta na Ambulanti u Mikleušu.
Sufinanciranje projekta Pomoć u kući, Općina ima obvezu Ugovorom sufinanciranje u godišnjem iznosu 30.000,00 kuna. Međutim, Udruga osoba s invaliditetom Slatina obratila se zamolbom za povećanje iznosa sufinanciranja u godišnjem iznosu 2.621,16 kuna, a sukladno Uredbi o visini minimalne plaće za 2021.g.(u zamolbi navode da Udruga nema financijsku mogućnost podmirenja navedene razlike).
Vatrogasna zajednica VPŽ, obratila se dopisom za Financiranje Županijskog vatrogasnog operativnog centra. Kako navode, ZOV kaže da općine i gradovi moraju imati ustrojen vatrogasni operativni centar (sjedište, kompletna oprema, minimalno 6 zaposlenih vatrogasaca te preuzimanje broja 193 za svoje područje) ili se može odlučiti za drugu mogućnost da te poslove za njih obavlja županijski vatrogasni operativni centar uz naknadu troškova za rad istog, 15.000,00 kuna godišnje- isto u prijedlogu.
Znatnu stavku čine sredstva za civilnu zaštitu, zatim tu je HGSS, Gradsko društvo crvenog križa Slatina, sufinanciranje prijevoza učenika, financijske potpore redovitim studentima, sufinanciranje pomoćno nastavnih sredstava za učenike OŠ, božičnica umirovljenicima, sredstva za vjerske zajednice (plin u Crkvi u Boriku i prilazna staza – 40.000,00 kuna, zvono za Crkvu u Mikleušu-20.000,00 kuna te za pravoslavnu Crkvu -10.000,00 kuna).

Vezano uz Planirane Projekte isti su navedeni sukladno prijedlozima Mjesnih odbora i to kako slijedi:
– MO Četekovac- Dom Četekovac-za 2021.g. plan postavljanje rukohvata na stepeništu, izrada stepeništa na ulazu u kuhinju i natkrivanje, krečenje kuhinje i doma i sanacija stropa i vrata u WC-planirani iznos 40.000,00 kuna; sanacija krovišta-plan za 2022.g.-iznos 100.000,00 kuna
– zamjena planki mosta na rijeci Voćinki-isto će se realizirati kroz izdatke tekućeg održavanja
– Izgradnja nogostupa (u 2021.g. planira se nastavak izgradnje od Cingela do Doma) – 250.000,00 kuna te u projekciji za 2022.g. u iznosu 300.000,00 kuna
– Dječje igralište (ravnanje terena, postavljanje zaštitih mreža iza golova i sadanja drveća), isto će ići kroz izdatke tekućeg održavanja
– izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju i plinifikaciju-u projekciji za 2022.g. i 2023.g.
– na nogometnom igralištu napravit odvodnju sanitarne vode-plan za 2021.g.
– poljski putovi i kanali-redovno kroz održavanje poljskih putova sukladno mogućnostima Proračuna u naredne tri godine
– 2 –
– ucrtavanje puta na selskom pašnjaku-potrebno pokrenuti sređivanje imovinsko-pravnih poslova

MO Borik- kupnja 2 frižidera za prostorije škole u Boriku-budući da je u proračunu za 2020.g. planirana kupnja 1 frižidera, isti je kupljen (od 400 l). Ukoliko bude potreba kupit će se i drugi s pozicije Oprema
– dovršetak staza na groblju-plan za 2021.g.,
– prijedlog za poljske putove i kanale, kroz održavanje poljskih putova i kanala sukladno mogućnostima proračuna kroz naredne tri godine
– popravak zgrade NK – stolarija i nadstrešnica-projekcija 2022.g.
-izmjena stolarije na Školi-plan 2021.g.

MO Balinci-riješiti status Škole (ista je u vlasništvu OŠ, odnosno Županije). Za rješenje imovinsko-pravnih odnosa potrebno donijeti Odluku da li će se isto tražiti od Županije?
-obnoviti cestu u ul.Školska u Balincima, asfaltirati tzv.“Mali sokak“ te na istom napraviti cijevni propust-plan 2021.g.
– renovirati i obnoviti spomen obilježje poginulih mještana sela Balinaca i obojiti zvonik-isto će se realizirati kroz tekuće i investicijsko održavanje 2021.g.
– urediti mini kuhinju u Kući oproštaja- realizacija istog u tijeku (u planu proračuna za 2020. godinu)
– uređenje poljskih putova realizirat će se kroz održavanje poljskih putova i kanala sukladno mogućnostima Proračuna kroz naredne tri godine

MO Mikleuš-uređenje centra Mikleuša-ljetnikovac, fontana, staze, park-planirana realizacija kroz 2021. i 2022.g.
– izgradnja nogostupa –nastavak od ul.J.Kozarca prema Boriku-plan za 2021.g.
– početak izgradnje kanalizacije-plan proračuna za 2021. i u projekcijama za 2022. i 2023.g. no realizacija zavisi od drugih institucija
– Izgradnja nadstrešnice ispred KUD-a u Mikleušu-Projekcija 2021.g.
– Uređenje Fitness igrališta na otvorenom – budući da je projekt prijavljen na EU fondove, realizacija je dugotrajnija te je u Planu proračuna za 2021.g. planiran iznos za projektnu dokumentaciju dok je realizacija istog u Projekciji za 2022.g.
– Uređenje bivšeg laktofriza-vanjsko i unutarnje uređenje te uređenje krovišta-projekcija za 2022.g.
– Izgradnja vanjske rasvjete u LED rasvjetu-kroz usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 2021.g. (preostala ul.Školska u Balincima te manje ulice u Mikleušu)
– Uređenje poljskih putova , kanala i cijevnih propusta-kroz održavanje poljskih putova u naredne tri godine sukladno mogućnostima proračuna
– u projekciji 2022. i 2023.g.,plan cesta prema groblju u Mikleušu(zavisi od pokretanja pogona u prostoru nekadašnjeg Gaj-a)

Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – planirani iznos 150.000,00 kuna (od navedenog iznosa planira se učešće FZOEU u iznosu: 127.500,00 kuna i 22.500,00 kuna učešće općine)
Zbrinjavanje otpada i ostale komunalne usluge- odnosi se na : opskrba vodom objekata u vlasništvu Općine, odvoz kontejnera sa mjesnih groblja i zelenih otoka, održavanje groblja i dr.
Investicijsko održavanje građevinskih objekata i opreme (odnosi se na materijal za investicijsko održavanje objekata i opreme, sitni inventar, usluge tekućeg i investicijskog
3 –
održavanja građevinskih objekata i opreme, troškovi vezani uz službeno vozilo , traktor, osiguranje imovine)
Električna energija-odnosi se na energiju u objektima u vlasništvu Općine po naseljima te potrošnju plina u zgradi škole u Boriku i prostoru Ivana pl.Zajca 14 u Mikleušu
Poticanje i razvoj poljoprivrede-troškovi Katastarskih usluga, izrada geodetskih elaborata, slivna vodna naknada koju plaća Općina za objekte u svome vlasništvu te izdaci uz raspisivanje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta kao i analiza tla.