Objavljeno: 5. srpnja 2023.

Poziv na testiranje-komunalni redar

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08,61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu objavljuje

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mikleuš, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 65/23 od 16.06.2023., za radno mjesto REFERENT – KOMUNALNO-POLJOPRIVREDNI REDAR, pozivaju se na pisano testiranje koje će se održati

12. srpnja 2023. godine (srijeda) u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Mikleuš, N. Š. Zrinskog 93, Mikleuš, s početkom u 09,00 sati.

Sukladno Uputama i obavijestima kandidatima za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Mikleuš, testiranje se sastoji od provjere poznavanja zakona i drugih propisa vezanih uz djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela i opisa poslova radnog mjesta za čiju popunu je raspisan natječaj.
Ako kandidat ne pristupi provjeri smatra se da odustaje od prijave na javni natječaj.
PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

OPĆI DIO:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15- pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)

POSEBNI DIO:
Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22),
Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13),
Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Mikleuš“ 8/2019)

PRAVILA TESTIRANJA
a) po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica)
b) po utvrđivanju identiteta kandidatima će biti podijeljena pitanja koja su za sve jednaka
c) pisana provjera znanja traje 45 minuta
d) za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
-koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
-napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
-razgovarati ili na bilo koji drugi način ometati ostale kandidate
e) kandidati koji prekrše pravila iz točke d) bit će udaljeni s provjere znanja i smatrat će se da su odustali od natječaja
f) za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova
g) Smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja (opći i posebni dio) ostvarili najmanje 5 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili potreban broj bodova na testiranju.
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan, odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.
Intervju s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon utvrđivanja rezultata pisanog dijela testiranja.