Objavljeno: 14. studenoga 2019.

Čipiranje kanti za otpad

Obavijest mještanima Općine Mikleuš

Obavještavamo Vas da će tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. dana 18. studenoga 2019. godine započeti sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad.
Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RFID čipovima kako bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mikleuš (KLASA: 363-02/17-01/02, URBROJ: 2189/07-01-17-1) te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17 i 84/19).
Stoga Vas molimo da kante nakon pražnjenja ostavite na mjestu preuzimanja kako bi iste bile što dostupnije našim djelatnicima. Pored RFID čipa koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen sa naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa i šifra obračunskog mjesta te pripadajući bar kod.
Molimo Vas za razumijevanje i suradnju vezano uz radnje koje će se poduzimati po ovoj obavijesti.

Icon
Obavijest o čipiranju spremnika za komunalni otpad