Objavljeno: 25. studenoga 2019.

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš

Dana 27. studenog 2019. godine, u vijećnici Općine Mikleuš, s početkom u 18,00 sati održat će se 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Mikleuš.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Mikleuš.
2. Aktualnih pola sata.
3. Razmatranje Prijedloga Proračuna Općine Mikleuš za 2020.g. i Projekcije Proračuna za 2021.g i 2022.g. te Prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mikleuš za 2020.g.i donošenje Odluke o istom.
4. Razmatranje Prijedloga Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mikleuš za 2020.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.
5. Razmatranje Prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mikleuš za 2020.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.
6. Razmatranje Prijedloga programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
7. Razmatranje Prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
8. Razmatranje Prijedloga Programa utroška sredstava za 2020.godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
9. Razmatranje Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Općine Mikleuš u 2020.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
10. Razmatranje Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Općine Mikleuš u 2020.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
11. Razmatranje Prijedloga Programa javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u 2020.g. i ostalim općim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Mikleuš i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
12. Razmatranje Prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Mikleuš u 2020.g. i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
13. Razmatranje Prijedloga Programa javnih potreba u području vatrogastva u 2020.g. i ostalim općim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Mikleuš i donošenje Zaključka o usvajanju istog.
14. Razmatranje Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Mikleuš za 2020.godinu namijenjenih redovitom financiranju političkih stranaka u 2020.g. i donošenje Odluke o istom.
15. Razmatranje Prijedloga Odluke o dodjeli financijske potpore redovitim studentima s područja Općine Mikleuš u akademskoj 2019./2020.g. i donošenje Odluke o istom.
16. Razmatranje Izvješća Zavoda za javno zdravstvo «Sv.Rok» Virovitica o provedenom stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije za Općinu Mikleuš, za 2019. godinu i donošenje Odluke o istom
17. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju Smještaja učenika srednjih škola s područja Općine Mikleuš i donošenje Odluke o istom.
18. Razmatranje Prijedloga Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Mikleuš za 2020. godinu i donošenje Odluke o istom.
19. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za novorođeno dijete i donošenje Odluke o istom.
20. Razmatranje prijedloga Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti- zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mikleuš putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova i donošenje Odluke o istom.
21. Razmatranje Prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Mikleuš u 2019.g. i donošenje Odluke o istom.
22. Razmatranje Prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Mikleuš za 2020. – 2022.g. i donošenje Odluke o istom.
23. Razmatranje Prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Mikleuš za 2020. – 2023.g. i donošenje Odluke o istom.
24. Razmatranje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mikleuš.
25. Razmatranje Prijedloga Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Opće namjene Općine Mikleuš i donošenje Odluke o istom.
26. Različito.

Icon
Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mikleuš